English

Datu apstrādes noteikumi

SIA “Dzīpari S” PERSONAS DATU APSTRĀDES PAZIŅOJUMS KLIENTIEM, DARBINIEKIEM, SADARBĪBAS PARTNERIEM UN CITĀM SAISTĪTĀM PERSONĀM

1. Informācija par pārzini

Mūsu nosaukums ir SIA „Dzīpari S”, reģistrācijas numurs: LV44103033843, juridiskā adrese: Pils iela 21b, Alūksne, LV-4301. Ar mums var sazināties pa tālruni: +371 29 223 459 vai rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi:(inga@dzipars.lv)

2. Kontaktinformācija saziņai par personas datu aizsardzības jautājumiem

Ja Jums ir radušies kādi jautājumi saistībā ar šo paziņojumu vai Jūsu personas datu apstrādi, tad Jūsvarat ar mums sazināties, izmantojot iepriekšējā punktā (1. punktā) norādītos sakaru kanālus vai sazinoties ar mūsu personas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz sekojošu elektroniskā pasta adresi inga@dzipars.lv

3. Mūsu veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Šajā paziņojumā ir aprakstīts kā mēs veicam savu klientu, klientu pārstāvju/kontakt personu, izložu un loteriju dalībnieku, sadarbības partneru, interneta vietnes apmeklētāju un citu personu, kuru dati varnonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi. Mēs pieņemam, ka pirms mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas vai kļūstot par mūsu klientu, Jūs esatizlasījuši šo mūsu paziņojumu un esat akceptējuši tā noteikumus.

Šī ir aktuālā paziņojuma redakcija. Mēs paturam sev tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības aktualizēt šo paziņojumu. Šā paziņojuma mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par mūsu veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos) var būt sniegta papildus informācija par Jūsu personas datu apstrādi.

Informējam Jūs, ka šajā paziņojumā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi, attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi.Papildus šiem noteikumiem Jūs var arī iepazīties ar sekojošiem papildus personas datu apstrādespaziņojumiem:

Sīkdatņu izmantošanas noteikumi (pieejami www.linenroomlatvia.com)

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība un apstrādāsim tos ievērojot konfidencialitātesprasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību. Ievērojot normatīvo aktuprasības, mēs īstenojam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus Personas datupa sargāšanai no nesankcionētas piekļuves, pretlikumīgas apstrādes vai izpaušanas, nejaušaspazaudēšanas, izmainīšanas vai iznīcināšanas.

4. Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Personas datus var apstrādāt tikai tiesiskā un iepriekš noteikta mērķa sasniegšanai. Personas dati nevar tikt izmantoti citiem mērķiem, ja nav saņemta datu subjekta (fiziskas personas) rakstiska piekrišana vai, ja nepastāv cits pamats datu tiesiskai apstrādei. Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem leģitīmiem nolūkiem, tai skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā (t.sk. sadarbības līgumā) noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams arī Jūs identificēt un nodrošināt maksājumu veikšanas procesu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu piedziņu.

Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: mūsu darbinieka, klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese, rēķina piegādes adrese), bankas konta numurs; telefona numurs, adrese (pasta adrese, rēķina piegādes adrese), e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

  • līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas16.panta pirmās daļas b punkts);
  • Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļasc punkts);
  • Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļasf punkts), piemēram, Jūs kā mūsu darbinieka vai klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas identificēšana, saziņas ar Jums nodrošināšana

b) Normatīvos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izpildīt grāmatvedības likuma prasības, arhīva likuma, darba likuma prasības un citos normatīvajosaktos noteiktās prasības. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt sekojošus personas datus: mūsudarbinieka, klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds,personas kods, adrese, objekta adrese

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

- Juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļasc punkts).

c) Mārketinga aktivitāšu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mēs varētu Jums nosūtīt komerciālos paziņojumus, nodrošināt Jūsu dalībumūsu organizētās loterijās un/vai izlozēs, kā arī publicēt materiālus no mūsu organizētiem publiskiem pasākumiem. Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta, klientaun/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

-datu subjekta piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas apunkts);

-līguma ar datu subjektu noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas6.panta pirmās daļas b punkts);

-Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļasf punkts), piemēram, saziņas nodrošināšanai

d) Drošības, mantisko interešu apdraudējuma novēršana un citu būtisku mūsu vai trešopersonu leģitīmo interešu nodrošināšana

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams izmantot personas datu apstrādātājus dažādufunkciju nodrošināšanai, nepieciešamības gadījumā, izpaust informāciju tiesām un citāmvalsts iestādēm, apmainīties ar informāciju uzņēmumu grupas ietvaros, izmantotnormatīvajos aktos piešķirtās tiesības savu leģitīmo interešu nodrošināšanai.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešams apstrādāt vismaz sekojošus personas datus: mūsu darbinieka, klienta, klienta un/vai sadarbības partnera kontaktpersonas vārds, uzvārds,personas kods, objekta adrese, deklarēto iedzīvotāju skaits adresē, personas izskats (attēls),atrašanas vieta un laiks, un citi dati atbilstoši nepieciešamībai

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

-Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļasf punkts), piemēram, noziedzīgo nodarījumu atklāšanas nolūkos, parādu piedziņas nodrošināšanai.

e) Pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams veikt tehnisko sistēmu un IT infrastruktūrasuzturēšanu un pilnveidošanu, tehnisku un organizatorisku risinājumi izmantošanu, kas varizmantot arī Jūsu personas datus (piemēram, uzmantojot sīkdatnes), ar mērķi nodrošinotpienācīgu pakalpojumu sniegšanu.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

-Pārziņa leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļasf punkts).

5. Kas varētu piekļūt Jūsu personas datiem?

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai apstrādātu Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiemtiesību aktiem un nodrošinātu, ka Jūsu personas datiem nepiekļūst trešās personas, kurām navattiecīga tiesiskā pamata Jūsu personas datu apstrādei.

Jūsu personas datiem, pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

1) mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kuriem tas nepieciešams darba pienākumuizpildei;

2) personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamāapjomā, piemēram, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, datu bāzes izstrādātājs/tehniskais uzturētājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pārziņa pakalpojumu sniegšanu;

3)valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktos gadījumos, piemēram, tiesībsargājošāsiestādes, pašvaldības, nodokļu pārvaldes, zvērināti tiesu izpildītāji;

4) trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai šādai datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats,piemēram, parādu piedzinēji, tiesas, ārpustiesas strīdu risināšanas iestādes, bankrota vaimaksātnespējas administratori, trešās personas, kuras uztur reģistrus (piemēram, iedzīvotājureģistrs, parādnieku u.c. reģistri).

6. Kādus sadarbības partnerus personas datu apstrādē jeb personas datu apstrādātājus mēsizvēlamies?

Mums, ievērojot piemērojamos tiesību aktu prasības, ir tiesības nodot Jūsu personas datusapstrādātājiem (fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņavārdā apstrādā personas datus), personas datu apstrādei atbilstoši mūsu noteiktajiem nolūkiem,piemēram, lai sagatavotu Jums izdevīgāko piedāvājumu.

Mēs veicam attiecīgus pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu personas datu apstrādi, aizsardzību unnodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem. Mēs rūpīgi izvēlamiespersonas datu apstrādātājus un, veicot datu nodošanu, izvērtējam tās nepieciešamību un nododamodatu apjomu. Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot personas datu konfidencialitātes undrošas apstrādes prasības.

Uz doto brīdi mēs varam sadarboties ar šādām personas datu apstrādātāju kategorijām:

1)ārpakalpojumu grāmatveži, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti;

2)IT infrastruktūras, datu bāzes īpašnieks/izstrādātājs/tehniskais uzturētājs;

3)citas personas, kuras ir saistītas ar mūsu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu

Personas datu apstrādātāji var laiku pa laikam mainīties, par ko mēs veiksim izmaiņas arī šajādokumentā.

7. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti uz ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomiskās zonas(EEZ) valstīm?

Mēs nenododam datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskāszonas.

8. Cik ilgi mēs glabāsim Jūsu personas datus?

Jūsu personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik to glabāšana ir nepieciešama atbilstoši attiecīgiem personasdatu apstrādes nolūkiem, kā arī saskaņā ar piemērojamo tiesību aktu prasībām. Izvērtējot personas datu glabāšanas ilgumu, mēs ņemam vērā spēkā esošās normatīvo aktu prasības,līgumsaistību izpildes aspektus, Jūsu norādījumus (piem., piekrišanas gadījumā), kā arī mūsu leģitīmāsintereses.

Ja Jūsu personas dati noteiktajiem nolūkiem vairs nav nepieciešami, mēs tos dzēsīsim vaiiznīcināsim.Zemāk mēs norādām izplatītākos personas datu glabāšanas termiņus:

- personas datus, kas nepieciešami līgumsaistību izpildei - mēs glabāsim līdz līgums tiks izpildīts un kamēr izpildīsies citi glabāšanas termiņi (skat. zemāk);

- personas datus, kas jāuzglabā, lai izpildītu tiesību aktu prasības, mēs glabāsim attiecīgajosnormatīvajos aktos noteiktos termiņus, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatēt katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekot tā norisei, bet ne mazāks kā 5 gadus;

- Datus, lai pierādītu savu saistību izpildi mēs glabāsim vispārējo prasības noilguma termiņu saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktiem prasījumu noilgumu termiņiem - 10 gadiCivillikumā, 3 gadi Komerclikumā un citiem termiņiem, ņemot vērā arī Civilprocesa likumānoteiktos termiņus prasību celšanai.

9. Kādas ir Jūsu kā datu subjekta tiesības attiecībā uz Jūsu personas datu apstrādi?

Personas datu atjaunošana

Ja ir notikušas izmaiņas personas datos, kurus Jūs esat mums snieguši, piemēram, izmaiņas personas kodā, saziņas adresē, telefona numura vai e-pasta maiņa, lūdzam Jūs sazināties ar mums un iesniegt mums aktuālos datus, lai mēs varētu sasniegt attiecīgos personas datu apstrādes nolūkus.

Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un labot tos

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības pieprasīt mums piekļuvisaviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu,iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulānoteiktajos gadījumos un kārtībā. Uzņēmums ciena šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsupieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos(parasti ne vēlāk kā viena mēneša laikā, ja nav kāds īpašs pieprasījums, kas prasa ilgāku laiku, laisagatavotu atbildi), un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai izdzēsīsim Jūsu personas datus. Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas kā datusubjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:

1)iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses:Pils iela 21b, Alūksne, LV-4301, katru darba dienu no plkst. 10-16;

2)iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: SIA “Dzīpari S”, Pils iela 21b, Alūksne, LV-4301.

3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pasta adresi inga@dzipars.lv Ieteicams parakstīt to ar drošu elektronisko parakstu.

Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā noattiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datudrošību un izpaušanu attiecīgai personai.

Piekrišanas atsaukšana

Ja Jūsu personas datu apstrāde pamatojas uz Jūsu doto piekrišanu, Jums ir tiesības jebkurā brīdī toatsaukt un mēs turpmāk Jūsu personas datus, kurus apstrādājām uz piekrišanas pamata, vairsattiecīgam nolūkam neapstrādāsim. Tomēr informējam, ka piekrišanas atsaukšana nevar ietekmēttādu personas datu apstrādi, kura ir nepieciešama normatīvo aktu prasību izpildei vai kura pamatojasuz līgumu, mūsu leģitīmām interesēm vai citiem normatīvajos aktos noteiktajiem pamatiem likumīgaidatu apstrādei.Jūs varat arī iebilst Jūsu personas datu apstrādei, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmāminteresēm vai tiek izmantota mārketinga nolūkiem (piemēram, komerciālu paziņojumu sūtīšanai vaidalībai izlozēs).

 10. Kur Jūs varat iesniegt sūdzību saistībā ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem?

Ja Jums ir kādi jautājumi vai iebildumi saistībā ar mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi, mēs aicinām vispirms vērsties pie mums.Ja Jūs tomēr uzskatāt, ka mēs neesam spējuši savstarpēji atrisināt radušos problēmjautājumu un Jūs uzskatāt, ka mēs tomēr pārkāpjam Jūsu tiesības uz personas datu aizsardzību, Jums ir tiesības iesniegtsūdzību Datu valsts inspekcijai. Iesniegumu paraugus Datu valsts inspekcijai un citu saistītuinformāciju Jūs varat atrast Datu valsts inspekcijas mājas lapā(http://www.dvi.gov.lv/lv/datu-aizsardziba/privatpersonam/iesniegumu-paraugi/).

11. Kādēļ Jums ir jāsniedz mums savi personas dati?

 Galvenokārt, mēs Jūsu informāciju ievācam, lai izpildītu uzņemtās līguma saistības, izpildītu mums saistošos juridiskos pienākumus un lai īstenotu savas leģitīmās intereses.

Šajos gadījumos mumsnoteiktas informācijas iegūšana ir nepieciešama attiecīgu nolūku sasniegšanai, līdz ar to šādas informācijas nesniegšana var apdraudēt darījuma attiecību uzsākšanu vai līguma izpildi. Ja dati nebūsnepieciešami obligāti, bet to iesniegšana varētu palīdzēt uzlabot pakalpojumu, vai piedāvāt Jums izdevīgus līguma nosacījumus un/vai piedāvājumus, pie datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga.

Papildus vēlamies informēt Jūs par galvenajām normatīvo aktu prasībām attiecībā uz personas datuapstrādi:

Likums „Par grāmatvedību” nosaka šādu personas datu norādīšanu saimnieciskā darījumadokumentā (līgumā), kura dalībnieks ir fiziskā persona: vārds, uzvārds, personas kods (japersonai tāds piešķirts), personas norādītā adrese vai, ja tāda nav norādīta, deklarētāsdzīvesvietas adrese.

12. Kā mēs iegūstam Jūsu personas datus?

Jūsu personas datus mēs varam iegūt kādā no sekojošiem veidiem:

1) savstarpēja līguma slēgšanas procesā, iegūstot datus no Jums paša;

2) ja līgums tiek slēgts ar trešo personu un tā ir norādījusi Jūs kā kontaktpersonu;

3) no Jums, ja Jūs iesniegsiet mums kādus iesniegumus, e-pastus, zvanīsiet mums;

4) tīmekļa vietnē www.linenroomlatvia.com, izmantojot sīkdatnes (cookies);

5) atsevišķos gadījumos no trešo personu datu bāzēm, piemēram, vērtējot Jūsu kredītspēju,varam iegūt datus no trešām personām šī nolūka sasniegšanai

13. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Mēs Jūsu datus neizmantojam automatizēto lēmumu pieņemšanā.